Røde Kors innkaller til ekstraordinært møte

Det innkalles til ekstraordinært møte i Eidsvoll og Hurdal Røde Kors tirsdag 23. april.

Ekstraordinært møte avholdes på Røde Kors huset kl. 17.30 – ca. 18.30. 

Registrering fra kl. 17.30. 

Valget starter kl. 17.45. 


Ekstraordinært møte skal velge ny nestleder i lokalstyret for perioden 23.04.24 – 01.03.26.

Ingen andre saker kan behandles på dette møtet.


Har du forslag til kandidater?

Valgkomiteen har kandidater til vervet og trenger sånn sett ikke flere. Men som medlem har du mulighet til å foreslå kandidater. Det er da viktig at du leser «bestemmelser for valg i Røde Kors” og har fulgt disse før du kommer med forslag. Nye kandidater vil på kort varsel bli innkalt til intervju med valgkomiteen. Alle intervjuer vil foregå ved fysisk fremmøte på Røde Kors huset.

Les utlysningsteksten for nestleder HER.

Oversikt over kandidater vil bli lagt ut på vår nyhetsside mandag 22. april. Valgkomiteens innstilling vil bli lagt frem på det ekstraordinære møtet.

Frist for å foreslå kandidater er onsdag 10.04.24 til valgkomiteen på epost: valgkomite@eidsvollhurdalrodekors.no

Bestemmelser for valg i Røde Kors finner du på nettsidene til Norges Røde Kors.


Utdrag fra lovene om valg i Røde Kors: 

§9: For å ha stemmerett på foreningens årsmøte, må medlemmet ha betalt sin kontingent til Eidsvoll og Hurdal Røde Kors i løpet av de siste 14 måneder innen møtets begynnelse. 

§17: Ekstraordinært møte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 20 medlemmer krever det. 

Det ekstraordinære møtet innkalles med minst åtte dagers varsel, og kan kun behandle de saker som har foranlediget innkallingen. Bestemmelsene i § 15, siste setning – og i § 16, første ledd, gjelder på samme måte. 


For spørsmål rundt dette møtet kan lokalleder kontaktes på 401 95 048 eller valgkomiteens leder på 992 13 596. 

Vel møtt til ekstraordinært møte.